•   Beste prijs
 •   info@shopbrands.nl
 •  Gratis Verzending
 •   Voor 23:00 besteld? Vandaag verzonden!

Algemene Voorwaarden

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

 

Algemene Voorwaarden Shopbrands (‘de Webshop’)

Shopbrands (hierna te noemen ‘de Webshop’) hanteert onderstaande algemene voorwaarden.
Wij hebben geprobeerd om alles zo duidelijk mogelijk te verwoorden, mocht u toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact te zoeken met ons via info@shopbrands.nl.

 

Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 

Artikel 01 – Definities

Artikel 02 – Toepasselijkheid

Artikel 03 – Het aanbod

Artikel 04 – De overeenkomst

Artikel 05 – Herroepingsrecht

Artikel 06 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 07 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 08 – Prijs & Invoer bij aankoop

Artikel 09 – Conformiteit en garanties

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Klachtenregeling

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Artikel 15 – Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst - op afstand - aangaat met de Webshop;
 9. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Klant: de Consument en Ondernemer gezamenlijk;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Klant en de Webshop gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 12. Webshop: business info

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Webshop en op elke tot stand gekomen Overeenkomst en bestellingen tussen de Webshop en de Klant.

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóórdat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de Webshop zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder te allen tijde in te zien op de website van de Webshop.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Situaties en onduidelijkheden die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Eventuele algemene voorwaarden van de Klant en/of van een derde zijn niet van toepassing op de Overeenkomst tussen de Klant en de Webshop. Met andere woorden: de Algemene Voorwaarden van de Webshop prevaleren.

 

Artikel 3. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is tot het moment van aanvaarding vrijblijvend. De Webshop is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Webshop gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Webshop niet, indien het voor de Klant evident moet zijn dat sprake is van een kennelijke vergissing of kennelijke fout.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De Webshop kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 1. de prijs exclusief belastingen;
 2. de eventuele kosten van verzending;
 3. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst;
 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert;
 7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 8. of de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Klant te raadplegen is;
 9. de manier waarop de Klant, voor het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 10. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten;
 11. de gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 12. de minimale duur van de Overeenkomst in geval van een duurtransactie.
 13. optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

Artikel 4. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Webshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Webshop is bevestigd, kan de klant de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Webshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Webshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Webshop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Webshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Webshop zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de Webshop waar de Klant met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 5. De prijs, met inbegrip van alle belastingen en verzendkosten.
 1. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 5. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument gedurende veertien (14) dagen de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of door een vóóraf door de Consument aangewezen en aan de Webshop bekend gemaakte vertegenwoordiger van de Consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De verzegeling dient daarbij te allen tijde intact te blijven. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Webshop retourneren, conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de Webshop: 1) door het tijdig zenden van een e-mail aan de Webshop en 2)  door het product tegelijkertijd aan de Webshop retour te sturen. De Consument dient desgevraagd met een bewijs van verzending te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd. 
 4. Indien de Consument na afloop van de in de leden 1 en 3 van dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de Webshop heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

 

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de Consument.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Webshop dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, en wel uiterlijk binnen veertien (14) dagen na herroeping. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds in goede staat terug ontvangen is door de Webshop.

 

Artikel 7. Mogelijke uitzondering op herroepingsrecht

 1. De Webshop kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in de navolgende leden 2 en 3.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten: 
 1. die door de Webshop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
 2. die afkomstig zijn uit China;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de Webshop geen invloed heeft;
 7. voor losse kranten en tijdschriften;
 8. voor audio-, video-opnamen en/of computersoftware, waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.
 9. voor hygiënische producten waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is voorts mogelijk voor diensten:
 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 8. De prijs & invoer bij aankoop

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Webshop producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Webshop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze onderworpenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, wordt bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn allen in euro’s en exclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Voor eventuele nadelige gevolgen van druk- en/of zetfouten is de Webshop niet aansprakelijk. Bij druk- en/of zetfouten is de Webshop niet verplicht het product voor de onjuiste prijs te leveren. De producten worden op naam van de Klant door de Leverancier naar het adres van de Klant verzonden en door de Klant ingevoerd. Eventueel verschuldigde invoerrechten en/of inklaringskosten komen voor rekening van de Klant en dienen bij aflevering van de producten door de Klant aan de bezorger te worden voldaan.

 

Artikel 9. Conformiteit en garantie

 1. De Webshop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien expliciet schriftelijk overeengekomen staat de Webshop er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Eventuele gebreken aan producten of verkeerd geleverde producten dienen per e-mail binnen veertien (14) dagen na levering door de Klant aan de Webshop te worden gemeld. Terugzending van de producten dient als aangegeven in artikel 5 te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. De garantietermijn van de Webshop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Webshop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet indien:
 1. De Klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Webshop en/of aanwijzingen op de verpakking behandeld zijn;
 3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

 

Artikel 10. Levering en uitvoering

 1. De Webshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Webshop kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de Webshop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Webshop het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het product wordt op naam en risico van de Klant verstuurd. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Webshop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Webshop tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de Webshop bekend gemaakte vertegenwoordiger van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 11. Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, komt de Overeenkomst tot stand nadat de door de Klant verschuldigde bedragen zijn voldaan. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Klant de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Webshop te melden.
 3. In geval van wanbetaling door de Klant heeft de Webshop - behoudens wettelijke beperkingen - het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. De Webshop beschikt over een op haar website opgenomen klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Webshop.
 3. Bij de Webshop ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Klant dient de Webshop in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in goed onderling overleg op te lossen.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. De Webshop behoudt alle (intellectuele eigendoms)rechten op door haar gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Webshop.
 3. De logo’s en merk- en productnamen van merken, blijven eigendom van hun respectieve eigenaars.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De Webshop is alleen aansprakelijk voor directe schade van de Klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van de Webshop.
 2. De Webshop is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, of voor nevenschade.
 3. Indien de Webshop aansprakelijk is gesteld en zij deze aansprakelijkheid erkend heeft, is die aansprakelijkheid beperkt tot:
 1. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van de Webshop minus de eigen risico;
 2. het factuurbedrag, indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert.

Artikel 15. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen offertes is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.